Wskazówki udzielane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Czy na maturze z matematyki będzie można korzystać z tablic matematycznych lub kalkulatorów?

Na maturze z matematyki będzie można korzystać ze wzorów i kalkulatorów (z wyjątkiem kalkulatorów graficznych, rysujących wykresy funkcji), ale zgodnie z rozporządzeniem MEN Dyrektor CKE ma obowiązek nie później niż dwa miesiące przed egzaminem opublikować zestaw pomocy, z których będzie można korzystać podczas egzaminu maturalnego.

Do kiedy można zmienić przedmiot(y) zadeklarowane we wrześniu?

Zmiany w doborze przedmiotów lub rezygnacja ze zdawania któregoś z nich jest możliwa, jeśli ma miejsce najpóźniej 2 miesiące przed rozpoczęciem egzaminów pisemnych pod warunkiem, że nie narusza to harmonogramu przeprowadzania egzaminu. Dotyczy to także zmiany poziomu egzaminu ustnego z języka obcego. Jeśli zmiany nie naruszają harmonogramu przeprowadzania egzaminu oraz nie zmieniają liczby arkuszy egzaminacyjnych można ich dokonać najpóźniej na 2 tygodnie przed egzaminem (np. rezygnacja z przedmiotów dodatkowych, zamiana przedmiotów pomiędzy dwoma uczniami, zamiana przez ucznia przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego).

Co jest odnotowywane na świadectwie?

Na świadectwie odnotowywany jest wynik procentowy każdego egzaminu oddzielnie na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W przypadku egzaminów z przedmiotów obowiązkowych uczeń nie musi zdawać poziomu rozszerzonego i na świadectwie poziom ten nie jest odnotowywany jeśli kandydat do niego nie przystąpił, czyli nie pobrał arkusza dla poziomu rozszerzonego.
Natomiast w przypadku egzaminów z przedmiotów dodatkowych (które muszą być zdawane na poziomie rozszerzonym), rezygnacja ze zdawania egzaminu lub też jego części powoduje odnotowywanie wyniku (nawet 0%) na świadectwie maturalnym, chyba że uczeń podjął decyzję o rezygnacji z egzaminu dodatkowego w odpowiednim terminie.

Czy na świadectwie wyniki ze zdawanych przedmiotów będą podane w ocenach czy też w punktach?

Wyniki będą podane w procentach, nie przelicza się ich na oceny.

Co się stanie, jeśli z poziomu podstawowego uzyskam 40% pkt, a z poziomu rozszerzonego 5% pkt?

O zdaniu egzaminu decyduje 30% z poziomu podstawowego. Na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczenia.

Jakie materiały i przybory pomocnicze może używać zdający maturę pisemną?

Każdy zdający powinien posiadać długopis/pióro z czarnym tuszem/ atramentem do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego. Ponadto może korzystać z materiałów pomocniczych, które będą przygotowane w każdej sali oraz z własnych przyborów i urządzeń, w szczególności na egzaminie z matematyki: zestaw wybranych wzorów matematycznych dla każdego zdającego, każdy zdający powinien mieć, cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty (nie może to być kalkulator, który: rysuje wykresy, rozwiązuje równania, oblicza parametry danych statystycznych).